1. Avtal

Åtkomst till och användning av Sajten omfattas av samtliga tillämpliga lagar och regler samt dessa Användarvillkor.

När du använder sajten, samtycker du till dessa Användarvillkor som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till dem, ber vi dig lämna sajten.

Dessa Användarvillkor kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande. De senaste Användarvillkoren kommer att finnas publicerade på sajten. För att vara säker på att du känner till de användarvillkor som ger dig åtkomst till sajten bör du alltid gå igenom Användarvillkoren innan du använder sajten.

2. Immateriella rättigheter

Blåljusrabatt är innehavare och/eller behörig användare av all design, text, innehåll,information, urval och uppställning av innehåll, organisering, grafik, design,sammanställningar och annat som anknyter till denna sajt (”IPR”). Din användning av sajten ger dig ingen licens till eventuell IPR. Ingenting på denna sajt ska tolkas som beviljande av eventuell licens eller rättighet att använda någon IPR utan vårt eller utomstående rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd.

3. Ansvarsbegränsning

VI FÖRSÖKER HÅLLA DENNA SAJT I DRIFT, VIRUSFRI OCH SÄKER,MEN DU ANVÄNDER SAJTEN PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER SAJTEN UTAN KOSTNAD, SOM DEN ÄR OCH TILLGÄNGLIG UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA SAJT ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER FELFRI ELLER ATT TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT,FÖRSENING ELLER BRISTER. BLÅLJUSRABATT ANSVARAR INTE FÖR UTOMSTÅENDES HANDLINGAR, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER UPPGIFTER OCH DU BEFRIAR OSS, VÅRA STYRELSELEDAMÖTER,BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH OMBUD FRÅN EVENTUELLA KRAV OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL, KRAV DUKAN HA MOT SÅDAN UTOMSTÅENDE PART.BLÅLJUSRABATT ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL OLYCKSFALLS-, FÖLJD-, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA SAJT. BLÅLJUSRABATTS SAMMANLAGDA ANSVAR SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER BEGRÄNSAS TILL ETT HUNDRA(100) EURO. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR ELLER OLYCKSFALLS- ELLER FÖLJDSKADOR, I VILKET FALLBEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅDANT FALL SKA BLÅLJUSRABATTS ANSVAR VARA BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

4. Personuppgifter

När du accepterar dessa Användarvillkor, bekräftar du att du har läst igenom och förstått villkoren i vår Integritetspolicy och att du samtycker till den.

Med undantag för personuppgifter, behandlas alla meddelanden eller allt material du publicerar eller överför till oss via Internet som icke-konfidentiellt och generiskt. Vid överföring av personuppgifter till oss, ger du oss uttryckligen tillstånd att sprida och/eller använda sådana uppgifter för alla lagliga ändamål i enlighet med vår Integritetspolicy.

Oaktat det ovannämnda, kommer alla personuppgifter som lämnas till oss på grund av denna sajt att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

5. Tvistelösning

Detta Avtal, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning därtill, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Blåljusrabatt allmänna villkor

Adept group Aktiebolag, org. nr 559267-2058, (”Adept group AB”, “vi”, “oss” eller “vår”) har ett stort antal samarbetspartners som tillhandahåller olika varor och tjänster. Vi förser våra medlemmar med attraktiva rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners. När Du ansöker om medlemskap och accepterar dessa Allmänna Villkor (”Allmänna Villkor”) kommer Du att kunna dra nytta av våra Tjänster.

Blåljusrabatt tillhandahåller sina Tjänster genom olika webbaserade lösningar (både egna och samarbetspartners sajter och mobilapp(ar) och annan tillgänglig teknologi). Tjänsterna och Ditt Medlemskap regleras av dessa Allmänna Villkor.

Om Du inte accepterar dessa Allmänna Villkor får Du inte använda Tjänsterna.

1. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor ska följande uttryck ha den innebörd som anges nedan.

”Medlemskap” avser det medlemskap Du behöver aktivera för att använda våra Tjänster.

”Tjänster” avser alla tjänster som vi erbjuder våra medlemmar, inkluderande men inte begränsat till, riktade meddelanden, erbjudanden om rabatter från våra samarbetspartners, möjlighet att vidarebefordra meddelanden till och få meddelanden från andra medlemmar och när tjänster från tid till annan ändras.

”Du”, ”Ditt” och ”Din” refererar till den person som använder Tjänsterna och som accepterar dessa Allmänna Villkor.

Andra ord och uttryck som skrivs med inledande versal har i dessa Allmänna Villkor den betydelse som anges på andra ställen i dessa Allmänna Villkor.

2. Aktivering av Medlemskap

Du kan bara använda våra Tjänster om Du har registrerat Ditt Medlemskap.

För att aktivera Ditt Medlemskap, måste Du vara anställd av en organisation som utgörs av stat, landsting eller kommun.

3. Integritet

Vänligen notera att Du också behöver lämna vissa person- och kontaktuppgifter för att kunna använda Tjänsterna. Blåljusrabatt tar dataskydd på mycket stort allvar och är måna om Din integritet. Behandlingen av Dina personuppgifter regleras därför av Blåljusrabatt vid var tid gällande personuppgiftspolicy som utgör del av dessa Allmänna Villkor.

4. Dina åtaganden

Vi vill att våra Tjänster ska vara av högsta kvalitet och till bäst nytta för våra medlemmar; därför behöver vi Din hjälp. Det inkluderar följande försäkringar och åtaganden från Dig:

 1. Du försäkrar att Du är berättigad till att använda våra Tjänster.
 2. Du försäkrar att Du inte kommer störa, ändra eller på annat sätt hindra Blåljusrabatts aktiviteter.
 3. Du försäkrar att de uppgifter Du lämnat Blåljusrabatt inte innehåller felaktig information och att du fortlöpande ser till att informationen hålls uppdaterad.
 4. Du kommer inte lämna ut Ditt lösenord, låta någon annan få tillgång till Ditt konto, eller göra något annat som kan äventyra Ditt kontos säkerhet.
 5. Du bekräftar och accepterar att alla immateriella rättigheter för Tjänsterna tillhör Blåljusrabatt.
 6. Du kommer att iaktta alla tillämpliga lagar när Du använder Tjänsterna.
 7. Vi tillhandahåller våra Tjänster till Dig utan kostnad. Du bekräftar dock att Du ansvarar för eventuella kostnader eller avgifter Du kan ådra Dig genom att använda våra Tjänster t.ex. tillämpliga dataavgifter genom Din operatör när Du använder Tjänster via Din tekniska utrustning.

5. Tjänsternas innehåll

Vissa Tjänster stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och erbjudanden och Du samtycker till att vi får placera sådana annonser och erbjudanden i Tjänsterna. Typen, placeringen och omfattningen av sådana annonser och erbjudanden kan ändras utan föregående meddelande till Dig.

Du samtycker till att vi skickar ut (och att Du mottar) reklam, erbjudanden och annan information om Blåljusrabatt och Tjänsterna, varor och tjänster från Blåljusrabatts samarbetspartners och information om Blåljusrabatts samarbetspartners via post, e-post, mobiltelefoni, Blåljusrabatts och dess samarbetspartners mobilappar och annan tillgänglig teknologi.

Du är medveten om att den information vi tillhandahåller, inklusive innehåll i eventuella Tjänster, kan var helt eller delvis felaktig eller inkorrekt och att Du själv ansvarar för Din användning av den information vi tillhandahåller.

6. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden ändra dessa Allmänna Villkor inkluderande Personuppgiftspolicyn och Cookiepolicyn. För att Du ska kunna ta ställning till de ändrade villkoren innan Du fortsätter att använda Tjänsterna, kommer vi att meddela Dig genom att skicka meddelande genom Tjänsterna och/eller skicka Dig ett e-postmeddelande.

Om Du inte accepterar de nya villkoren står det Dig fritt att avvisa dem. Tyvärr kommer Du så fall inte längre kunna ha åtkomst till eller använda våra Tjänster. Om Du på något sätt använder våra Tjänster efter ändring av de Allmänna Villkoren, lämnar Du Ditt samtycke till den nya versionen.

Ändringar i Cookiepolicyn avseende vilka cookies som används samt utgångstiden för dessa (se Cookiepolicyn) kan dock göras löpande utan föregående information.

7. Uppsägning

Du eller Blåljusrabatt kan när som helst säga upp Tjänsterna med omedelbar verkan.

Om Du vill säga upp Tjänsterna kan Du helt enkelt meddela oss genom att skicka oss e-post eller använda de kontaktuppgifter som anges nedan under punkt 11. Om vi vill säga upp ditt Medlemskap kommer vi antingen att meddela Dig via e-post eller vanlig post.

8. Skadelöshetsåtagande och Ansvarsbegränsning

Om någon inleder ett krav eller tvist mot oss i anslutning till Din användning av Tjänsterna för illegala aktiviteter eller andra aktiviteter av Dig, ska Du hålla oss skadeslösa från och mot alla skador, förluster och utgifter av vart slag, inkluderande rimliga advokatkostnader, avseende sådant krav.

VI FÖRSÖKER HÅLLA TJÄNSTERNA I DRIFT, VIRUSFRIA OCH SÄKRA, MEN DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA UTAN KOSTNAD, SOM DE ÄR OCH TILLGÄNGLIGA UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DESSA TJÄNSTERALLTID KOMMER ATT VARA SÄKRA ELLER FELFRIA ELLER ATT DE ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, FÖRSENING ELLER BRISTER. BLÅLJUSRABATT ANSVARAR INTE FÖR UTOMSTÅENDES HANDLINGAR, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER UPPGIFTER OCH DU BEFRIAR OSS, VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH OMBUD FRÅN EVENTUELLA KRAV OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL KRAV DU KAN HA MOT SÅDAN UTOMSTÅENDE PART.

BLÅLJUSRABATT ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL OLYCKSFALLS-, FÖLJD-, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. BLÅLJUSRABATTS SAMMANLAGDA ANSVAR SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER BEGRÄNSAS TILL ETT HUNDRA (100) EURO. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR ELLER OLYCKSFALLS- ELLER FÖLJDSKADOR, I VILKET FALL BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅDANT FALL SKA BLÅLJUSRABATTS ANSVAR VARA BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

9. Tvistelösning

Dessa Allmänna Villkor, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning till dem, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol med Örebros tingsrätt som första instans.

10. Övriga bestämmelser

Dessa Allmänna Villkor, inkluderande Personuppgiftspolicyn och Cookie policyn, utgör hela avtalet mellan Dig och Blåljusrabatt med anledning av Tjänsterna och Medlemskapet.

Blåljusrabatt har rätt att när som helst, utan att inhämta föregående godkännande, ändra design, drift och utförande av Tjänsterna.

Om någon del av dessa Allmänna Villkor anses vara ogiltig eller icke-verkställbar på grund av tillämplig tvingande lag, ska återstoden gälla med full kraft och effekt.

Eventuell befrielse från dessa Allmänna Villkor ska vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av Blåljusrabatt. Om vi inte verkställer någon bestämmelse av dessa Allmänna Villkor, ska det inte anses utgöra befrielse.

Du får inte överlåta några av Dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Allmänna Villkor till utomstående utan vårt medgivande.

Vi får fritt överlåta alla våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor i samband med fusion, förvärv, eller försäljning av tillgångar, eller enligt lag eller på annat sätt.

Ingenting i dessa Allmänna Villkor ska hindra oss från att följa gällande lag.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Dig.

11. Kontakta Blåljusrabatt

Adept group Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för Din information. Blåljusrabatt är alltid mån om att höra Din åsikt om våra Tjänster och Du är välkommen att kontakta oss via post eller e-post på:

Adept Group Aktiebolag

hej@blaljusrabatt.se

Blåljusrabatt Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Adept group Aktiebolag med org. nr 559267-2058 (”Blåljusrabatt”) har som mål att erbjuda sina medlemmar attraktiva rabatter och erbjudanden från sina samarbetspartners. Adept group aktiebolag är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Alla referenser i denna personuppgiftspolicy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Blåljusrabatt.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver bl.a. för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

2. Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna personuppgiftspolicy omfattar Blåljusrabatts behandling av sina medlemmars personuppgifter. Blåljusrabatts medlemmar är de som har aktiverat ett användarkonto genom någon av Blåljusrabatts sajter eller mobilapp.

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling personuppgifterna?

Samtliga de kategorier av personuppgifter som Blåljusrabatt behandlar framgår av tabellen nedan.

Även de ändamål som Blåljusrabatt behandlar dina personuppgifter för anges nedan. För varje ändamål baserar Blåljusrabatt sin behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart eller (iii) genom intresseavvägning där Blåljusrabatt eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. Under respektive ändamål framgår den rättsliga grund som Blåljusrabatt baserar sin behandling på.

Om ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för något av ändamålen nedan kommer vi inte att behandla dina uppgifter för det specifika ändamålet utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Du har även rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss. Notera att ett återkallat samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som redan har skett baserat på det tidigare lämnade samtycket innan detta återkallades.

Hur länge vi behöver lagra dina personuppgifter som behandlas för respektive ändamål framgår av tabellen nedan. Om det förekommer automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) för att fullgöra något av ändamålen kommer även information om detta att anges i samband med att behandlingen av dina personuppgifter beskrivs i tabellen nedan.

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för respektive ändamål och som framgår i tabellen ovan. Vi kan komma att spara uppgifterna under en längre tid än den som anges under respektive ändamål om de är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. Samarbeten som rör dina personuppgifter

Den delning av dina personuppgifter med de parter som anges under punkten 7 sker endast i syfte att möjliggöra att du kan ta del av Blåljusrabatts tjänster på det sätt som framgår av redogörelsen ovan. Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina uppgifter eller inhämta uppgifter för något annat syfte eller i någon omfattning som inte kan motiveras av denna anledning.

6. Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

En del av de personuppgifter som du tillhandahåller oss är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt det avtal som vi ingår i samband med att du aktiverar ditt användarkonto. Ett exempel på detta är att vi inte kan aktivera ditt användarkonto om du inte lämnar information om din e-postadress. Om du väljer att inte lämna sådana personuppgifter som vi inhämtar från dig och som är nödvändiga för oss kan vi inte leverera våra tjänster till dig. Vilka uppgifter som är nödvändiga att lämna till oss för att du ska kunna använda våra tjänster kommer att framgå i samband med att vi frågar dig om dem.

7. Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kommer Blåljusrabatt dela dina personuppgifter med följande mottagare.

 1. Underleverantör för produktion och leverans av Blåljusrabattkortet.
 2. Våra samarbetspartners (de företag som du kan få rabatter och erbjudanden hos genom Blåljusrabatts tjänster).
 3. Förmedlare av samarbetsparters (tjänsteleverantör som agerar som en mellanhand mellan oss och våra samarbetspartners).
 4. Teknikleverantörer (leverantörer som lagrar dina uppgifter på uppdrag av oss och som tillhandahåller oss IT-support för våra sajter och vår mobilapp).
 5. Post- och telestyrelsen.

8. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Det kan förekomma tillfällen då vissa uppgifter, som enligt GDPR klassas som personuppgifter, lagras utanför EU/EES. Känsliga personuppgifter kommer dock alltid att lagras inom EU/EES.

9. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy).

Vänligen notera att Blåljusrabatt alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om ett utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Blåljusrabatts behandling av dina personuppgifter.

 1. Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som Blåljusrabatt behandlar och även att få kompletterande information avseende Blåljusrabatts behandling av dina personuppgifter.
 2. Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
 3. Rätt till radering. Du har rätt att begära att Blåljusrabatt raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer. - personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades; - du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen; - du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter; - personuppgifterna har behandlats olagligt; eller - radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 4. Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer: - riktigheten av personuppgifterna är under utredning; - behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen; - Blåljusrabatt behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller - du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.
 5. Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Blåljusrabatt för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.
 6. Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Blåljusrabatts är berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 7. Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Blåljusrabatt inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler genom att ändra inställningarna på ”Min profil”.

10. Hur kan du kontakta oss?

Blåljusrabatt är alltid mån om att höra Din åsikt om våra Tjänster och Du är välkommen att kontakta oss via post eller e-post på:

Adept Group Aktiebolag

hej@blaljusrabatt.se

Blåljusrabatt cookie policy

Denna cookie policy beskriver vad cookies är och hur Adept group AB (”Vi” eller ”Blåljusrabatt”) använder cookies på våra sajter. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy för att förstå vilken information vi samlar in och hur den behandlas.

Genom att använda våra sajter accepterar du att vi använder cookies i enlighet med denna cookie policy. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av dem i säkerhetsinställningarna på din webbläsare. Om du vill radera cookies i din webbläsare hänvisar vi till denna guide: Hur raderar jag cookies?

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som skickas till din dator eller enhet via din webbläsare när du besöker en sajt. De gör din onlineupplevelse bättre genom att spara webbinformation. Med cookies kan webbplatser hålla dig inloggad, komma ihåg dina webbplatsinställningar och ge dig lokalt relevant innehåll. Om din webbläsare accepterar cookies lagras de i webbläsaren eller på enheten fram till deras respektive utgångsdatum eller tills du själv raderar dem.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att:

Cookies från tredjepart

Vi använder oss av tredjeparts cookies från andra företag t.ex. för att göra marknadsundersökningar och mäta datatrafiken på sajten, tillhandahålla annonser till dig och förbättra sajtens funktionalitet.

Vi kan också använda “pixel tags”, eller liknande teknologi som bl.a. tillåter spårning av hur du använder olika sajter eller som mottagare av e-postmeddelanden. Pixel Tags kan användas i anslutning till Blåljusrabatts sajter, online-annonser, eller e-postmeddelanden antingen av Blåljusrabatt eller av dess tjänsteleverantörer, affärspartners eller andra utomstående. Pixel Tags används för att samla in anonym data för att hjälpa till att identifiera olika typer av information, förbättra den service du får eller relevansen av den reklam som riktas till dig. Pixel Tags kan också användas för att identifiera vilka online-annonser eller e-postmeddelanden som förde dig till en sajt.

Din kontroll av cookies

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Du kan begränsa (blockera eller ta bort) cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du begränsar användningen av cookies kommer du inte att kunna använda alla interaktiva funktioner på Blåljusrabatts sajter. Sättet på vilket du kan begränsa cookies varierar från webbläsare till webbläsare. Du bör därför besöka din webbläsares hjälpmeny för mer information.